Language: Nepali English

डाउनलोड एप

प्रकाशन

क्र.सं.शिर्षकपढ्नुहोस् / Download गर्नुहोस्
सुचनाको हक सम्बन्धि चौथो चौमासिक पत्रिका पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
2077-03 to 2077-6 महिना सम्मको चौमासिक पत्रिका पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
2077-श्रावण दखि 2078 असार मसान्त सम्मको चौमासिक पत्रिका पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
2078-कार्तिक देखि 2078 पौष मसान्त सम्मको चौमासिक पत्रिका पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
2078-माघ देखि 2078 चैत्र मसान्त सम्मको त्रैमासिक पत्रिका पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
2078-श्रावण दखि 2078 कार्तिक मसान्त सम्मको चौमासिक पत्रिका पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
2079-बैशाख देखि 2079 आषाढ मसान्त सम्मको त्रैमासिक पत्रिका पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
उदयपुरको गाईघाटको कार्यक्रमको प्रतिवेदन पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
उदयपुरको गाईघाटमा गरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँगको साझा अवधारणा पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
१० धनकुटा र इलामको कार्यक्रमको प्रतिवेदन पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
११धनकुटाको भेडेटारमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रम पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
१२विधायन समितिको प्रतिवेदन 2076 पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
१३विधायन समितिको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-077 पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
१४विधायन समितिको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-078 पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
१५विधायन समितिको सोलु आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रम 2079 पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस
१६विधायन समितिको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-079 पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस

top