Language: Nepali English

डाउनलोड एप

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभामा सञ्चालन भएका अधिवेशनहरु र अन्य गतिविधिहरुको संक्षिप्त जानकारी

१. पहिलो अधिवेशन

प्रारम्भ मिति : २०७४ माघ २२ समापन मिति : २०७५ बैशाख २६
बैठक संख्या : ३९ बैठक समय : २८ घण्टा १८ मिनेट

(क)   पारित भएका विधेयकहरु ११ वटा

 • प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४
 • विनियोजन विधेयक¸२०७४
 • प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक, २०७४
 • गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि)विधेयक, २०७५
 • प्रदेश नं.१ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५
 • जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम¸कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५
 • प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  
 • गाँउ सभा तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

(ख)   पारित भएको नियमावली १

 • प्रदेश नं.१ प्रदेशसभा नियमावली, २०७४

२.   दोश्रो अधिवेशन

प्रारम्भ मिति : २०७५ जेष्ठ १७ समापन मिति : २०७५ असोज २३
बैठक संख्या : ५२ बैठक समय : ६० घण्टा १५ मिनेट

(क)   पारित भएका विधेयकहरु १२ वटा

 • प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸२०७५
 • विनियोजन विधेयक, २०७५
 • आर्थिक विधेयक, २०७५
 • अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश नम्वर १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५
 • प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५
 • प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
 • प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

३   तेस्रो अधिवेशन

प्रारम्भ मिति : २०७५ माघ २० समापन मिति : २०७६ बैशाख २३
बैठक संख्या : ३५ बैठक समय : ३० घण्टा १९ मिनेट

(क)   पारित भएका विधेयकहरु ५ वटा

 • प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५
 • प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५
 • वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

(ख)   पारित भएको संशोधित २ वटा

 • विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 • प्रदेश नं.१ प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५

४    चौंथो अधिवेशन

प्रारम्भ मिति : २०७६ जेष्ठ १३ समापन मिति : २०७६ असोज ८
बैठक संख्या : ५४ बैठक समय : ६३ घण्टा १६ मिनेट

(क)   चौथो तथा बजेट अधिवेशनमा दर्ता भएर चौथो अधिवेशनमा नैं पारित भएका विधेयकहरु (जम्मा-८)

 • प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६                                                       
 • प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६               
 • प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ 
 • मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६                                   

(ख)   चौथो तथा बजेट अधिवेशनमा पारित भएका संशोधन विधेयक (जम्मा-२)

 • “गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको  सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक,  मिति २०७६/०२/२९
 • “जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, मिति २०७६/०२/२९

(ग)   तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएर चौथो तथा बजेट अधिवेशनमा पारित भएका विधेयकहरु (जम्मा ४)

 • “गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको  सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक,  मिति २०७६/०२/२९
 • “जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको  सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, मिति २०७६/०२/२९

(घ)   पारित भएका विधेयकहरु ४ वटा

 • प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५
 • प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५
 • वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

(ङ)    पारित भएको संशोधित २ वटा

 • विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 • प्रदेश नं.१ प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५

५. पाचौं अधिवेशन

प्रारम्भ मिति : २०७६ माघ २३ समापन मिति : २०७६ चैत्र ६
बैठक संख्या : २२ बैठक समय : १८ घण्टा ३९ मिनेट

(क) दर्ता भएका विधेयक

 • प्रदेश वातावारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता नविकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश ‌औधोगिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश बनको व्यवस्था गर्नको लागि बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश नं. १ बालाबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

(ख) पारित भएको विधेयक

 • प्रदेश वातावारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

६. छौटौं अधिवेशन

प्रारम्भ मिति : २०७७ जेष्ठ १४ समापन मिति : २०७७ साउन ९
बैठक संख्या : ३७ बैठक समय : ६४ घण्टा २३ मिनेट

(क) दर्ता भएका विधेयकहरु

 • प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७
 • प्रदेश विनियोजन विनियोजन विधेयक, २०७७
 • प्रदेश प्रहरिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
 • प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
 • प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

(ख) पारित विधेयकहरु

 • प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७
 • प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७
 • प्रदेश बनको व्यवस्था गर्नको लागि बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश प्रहरिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
 • प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
 • प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता नविकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश ‌औधोगिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश नं.१ बालाबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
 • प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७६

नोटः- छैटौं तथा बजेट अधिबेशन सम्ममा दर्ता भएका (संशोधित समेत) विधेयकहरु – ५४ नोटः- छैटौं तथा बजेट अधिबेशन (सम्म पारित भएका (संशोधित समेत)  विधेयकहरु – ५४

७. सातौं अधिवेशन

प्रारम्भ मिति : २०७७ माघ ७ समापन मिति : २०७८ बैशाख ५
बैठक संख्या : बैठक समय : २ घण्टा ३१ मिनेट


(क) दर्ता भएका विधेयक

 • प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
top
gacor88 dominoqq slot ovo slot77 slot777 airbet88 slot terbaru slot777 higgs domino hoki slot 4d slot dana