Language: Nepali English

डाउनलोड एप

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालय, विराटनगर

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नंविवरणब.उ.शि.नं.खर्च शिर्षकखरिद प्रक्रियाप्यान नंभुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्थाबिल/निवेदन प्राप्त भएको मितिरकमकैफियतअपलोड समय
           
           

top