क्र. स. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको अवस्था बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
छैटौँ २०७७ असार ३० प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
छैटौँ २०७७ असार २६ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
छैटौँ २०७७ असार १७ प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७७ पारित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ दर्ता सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ छलफल सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७७ श्रावण ८ प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६ दर्ता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ दर्ता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
१० २०७६ माघ २१ प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ छलफल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
११ २०७६ माघ २१ प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
१२ २०७६ श्रावण २२ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१३ २०७६ श्रावण १६ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
१४ चौथो २०७६ भदौ ८ प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
१५ २०७५ मंसिर ९ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१६ २०७६ आश्विन १८ विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१७ २०७६ असार २३ प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१८ २०७६ असार २९ प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१९ २०७६ आश्विन १८ भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
२० २०७६ असार २० प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
२१ २०७५ फाल्गुन ३ प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी No File
२२ २०७६ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
२३ २०७६ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
२४ २०७६ बैशाख ५ वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
२५ २०७५ आश्विन १९ प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी No File
२६ २०७५ असार १८ प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
२७ २०७५ भदौ २१ प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
२८ २०७५ श्रावण १४ सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
२९ २०७५ श्रावण १३ प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३० २०७५ असार १५ प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
३१ २०७५ असार २५ प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
३२ २०७५ बैशाख ७ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३३ २०७५ श्रावण १३ प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी No File
३४ २०७५ श्रावण १४ विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३५ २०७५ जेष्ठ २१ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
३६ २०७५ असार १५ अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३७ २०७५ असार १ विनियोजन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
३८ २०७५ जेष्ठ २१ प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३९ २०७५ बैशाख २० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४० २०७५ बैशाख २० गाँउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४१ २०७५ बैशाख २० प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४२ २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४३ २०७५ बैशाख ७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४४ २०७५ बैशाख ७ जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४५ २०७५ बैशाख ५ प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४६ २०७४ चैत्र २९ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४७ २०७४ चैत्र २९ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्याविधि) विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४८ २०७४ बैशाख ४ विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४९ २०७४ चैत्र ८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
top