क्र. स. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको अवस्था बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
तेस्रो २०७५ फाल्गुन २९ प्रदेश नं. १ काे प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) संशोधन - पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार ३० प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार २६ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार १७ प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ श्रावण ८ प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
१० छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
११ छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
१२ पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
१३ चौथो २०७६ श्रावण २२ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
१४ चौथो २०७६ श्रावण १६ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
१५ चौथो २०७६ भदौ ८ प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
१६ चौथो २०७५ मंसिर ९ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी
१७ चौथो २०७६ आश्विन १८ विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी
१८ चौथो २०७६ असार २३ प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
१९ चौथो २०७६ असार २९ प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
२० चौथो २०७६ आश्विन १८ भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
२१ चौथो २०७६ असार २० प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
२२ चौथो २०७५ फाल्गुन ३ प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२३ चौथो २०७६ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
२४ चौथो २०७६ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
२५ तेस्रो २०७६ बैशाख ५ वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
२६ तेस्रो २०७५ आश्विन १९ प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
२७ तेस्रो २०७५ असार १८ प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
२८ तेस्रो २०७५ भदौ २१ प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
२९ दोस्रो २०७५ श्रावण १४ सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
३० २०७५ श्रावण १३ प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३१ २०७५ असार १५ प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
३२ २०७५ असार २५ प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
३३ २०७५ बैशाख ७ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३४ २०७५ श्रावण १३ प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी No File
३५ २०७५ श्रावण १४ विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३६ २०७५ जेष्ठ २१ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
३७ २०७५ असार १५ अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३८ २०७५ असार १ विनियोजन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
३९ २०७५ जेष्ठ २१ प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४० पहिलो २०७५ बैशाख २० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४१ पहिलो २०७५ बैशाख २० गाँउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४२ पहिलो २०७५ बैशाख २० प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४३ पहिलो २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४४ पहिलो २०७५ बैशाख ७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४५ पहिलो २०७५ बैशाख ७ जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४६ पहिलो २०७५ बैशाख ५ प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४७ पहिलो २०७४ चैत्र २९ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४८ पहिलो २०७४ चैत्र २९ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्याविधि) विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४९ पहिलो २०७४ बैशाख ४ विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५० पहिलो २०७४ चैत्र ८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
top