Language: Nepali English

डाउनलोड एप

क्र. स. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको अवस्था बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
पाँचौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ दर्ता सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ छलफल सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६ दर्ता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ दर्ता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ छलफल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ छलफल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
चौथो २०७६ श्रावण २२ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
चौथो २०७६ श्रावण १६ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
चौथो २०७६ भदौ ८ प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
१० चौथो २०७५ मंसिर ९ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
११ चौथो २०७६ आश्विन १८ विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१२ चौथो २०७६ असार २३ प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१३ चौथो २०७६ असार २९ प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१४ चौथो २०७६ आश्विन १८ भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
१५ चौथो २०७६ असार २० प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी No File
१६ चौथो २०७५ फाल्गुन ३ प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी No File
१७ तेस्रो २०७६ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
१८ तेस्रो २०७६ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
१९ तेस्रो २०७६ बैशाख ५ वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
२० तेस्रो २०७५ आश्विन १९ प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी No File
२१ तेस्रो २०७५ असार १८ प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
२२ तेस्रो २०७५ भदौ २१ प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
२३ दोस्रो २०७५ श्रावण १४ सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी No File
२४ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
२५ दोस्रो २०७५ असार १५ प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
२६ दोस्रो २०७५ असार २५ प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
२७ दोस्रो २०७५ बैशाख ७ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
२८ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी No File
२९ दोस्रो २०७५ श्रावण १४ विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३० दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
३१ दोस्रो २०७५ असार १५ अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३२ दोस्रो २०७५ असार १ विनियोजन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
३३ दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३४ पहिलो २०७५ बैशाख २० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
३५ पहिलो २०७५ बैशाख २० गाँउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
३६ पहिलो २०७५ बैशाख २० प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
३७ पहिलो २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
३८ पहिलो २०७५ बैशाख ७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
३९ पहिलो २०७५ बैशाख ७ जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४० पहिलो २०७५ बैशाख ५ प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४१ पहिलो २०७४ चैत्र २९ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी No File
४२ पहिलो २०७४ चैत्र २९ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्याविधि) विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४३ पहिलो २०७४ बैशाख ४ विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी No File
४४ पहिलो २०७४ चैत्र ८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी No File
top