Language: Nepali English

डाउनलोड एप

क्र. स. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको अवस्था बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
दशौं २०७९ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
दशौं २०७९ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
नवौं २०७८ चैत्र ९ प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ छलफल सरकारी
नवौं २०७८ फाल्गुन २७ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफल सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गनन बनेको विधेयक, २०७८ छलफल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार ३० प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
१० आठौं २०७७ फाल्गुन २६ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सरकारी
११ छैटौँ २०७७ असार २६ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
१२ चौथो २०७५ चैत्र २८ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
१३ चौथो २०७५ माघ २८ गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
१४ तेस्रो २०७५ फाल्गुन २९ प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
१५ तेस्रो २०७६ बैशाख ४ विपद व्यवस्थापनका ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
१६ तेस्रो २०७५ चैत्र २२ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
१७ पहिलो २०७३ चैत्र २२ प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ पारित - प्रमाणित सरकारी
१८ छैटौँ २०७७ असार ३० प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
१९ छैटौँ २०७७ असार १७ प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
२० छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
२१ छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
२२ छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
२३ छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
२४ छैटौँ २०७७ श्रावण ८ प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२५ छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२६ छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२७ पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२८ चौथो २०७६ श्रावण २२ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
२९ चौथो २०७६ श्रावण १६ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
३० चौथो २०७६ भदौ ८ प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
३१ चौथो २०७५ मंसिर ९ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी
३२ चौथो २०७६ आश्विन १८ विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी
३३ चौथो २०७६ असार २३ प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
३४ चौथो २०७६ असार २९ प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
३५ चौथो २०७६ आश्विन १८ भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
३६ चौथो २०७६ असार २० प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
३७ चौथो २०७५ फाल्गुन ३ प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
३८ चौथो २०७६ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
३९ चौथो २०७६ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४० तेस्रो २०७६ बैशाख ५ वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४१ तेस्रो २०७५ आश्विन १९ प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
४२ तेस्रो २०७५ असार १८ प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४३ तेस्रो २०७५ भदौ २१ प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४४ दोस्रो २०७५ श्रावण १४ सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
४५ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४६ दोस्रो २०७५ असार १५ प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४७ दोस्रो २०७५ असार २५ प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४८ दोस्रो २०७५ बैशाख ७ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४९ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
५० दोस्रो २०७५ श्रावण १४ विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५१ दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५२ दोस्रो २०७५ असार १५ अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५३ दोस्रो २०७५ असार १ विनियोजन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
५४ दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५५ पहिलो २०७५ बैशाख २० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५६ पहिलो २०७५ बैशाख २० गाँउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५७ पहिलो २०७५ बैशाख २० प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५८ पहिलो २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५९ पहिलो २०७५ बैशाख ७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
६० पहिलो २०७५ बैशाख ७ जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
६१ पहिलो २०७५ बैशाख ५ प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
६२ पहिलो २०७४ चैत्र २९ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
६३ पहिलो २०७४ चैत्र २९ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्याविधि) विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
६४ पहिलो २०७४ बैशाख ४ विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
६५ पहिलो २०७४ चैत्र ८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
top