क्र. स. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको अवस्था बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
आठौं २०७८ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७७ फाल्गुन २६ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार २६ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
चौथो २०७५ चैत्र २८ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
चौथो २०७५ माघ २८ गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
तेस्रो २०७५ फाल्गुन २९ प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
तेस्रो २०७६ बैशाख ४ विपद व्यवस्थापनका ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
तेस्रो २०७५ चैत्र २२ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संशोधन - पारित - प्रमाणित सरकारी
१० पहिलो २०७३ चैत्र २२ प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ पारित - प्रमाणित सरकारी
११ छैटौँ २०७७ असार ३० प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
१२ छैटौँ २०७७ असार १७ प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
१३ छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
१४ छैटौँ २०७७ असार १ प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
१५ छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
१६ छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
१७ छैटौँ २०७७ श्रावण ८ प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
१८ छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
१९ छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२० पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२१ चौथो २०७६ श्रावण २२ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
२२ चौथो २०७६ श्रावण १६ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
२३ चौथो २०७६ भदौ ८ प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
२४ चौथो २०७५ मंसिर ९ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी
२५ चौथो २०७६ आश्विन १८ विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सरकारी
२६ चौथो २०७६ असार २३ प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
२७ चौथो २०७६ असार २९ प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
२८ चौथो २०७६ आश्विन १८ भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
२९ चौथो २०७६ असार २० प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित सरकारी
३० चौथो २०७५ फाल्गुन ३ प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
३१ चौथो २०७६ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
३२ चौथो २०७६ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
३३ तेस्रो २०७६ बैशाख ५ वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
३४ तेस्रो २०७५ आश्विन १९ प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
३५ तेस्रो २०७५ असार १८ प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
३६ तेस्रो २०७५ भदौ २१ प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
३७ दोस्रो २०७५ श्रावण १४ सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
३८ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
३९ दोस्रो २०७५ असार १५ प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४० दोस्रो २०७५ असार २५ प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४१ दोस्रो २०७५ बैशाख ७ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४२ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
४३ दोस्रो २०७५ श्रावण १४ विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४४ दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४५ दोस्रो २०७५ असार १५ अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४६ दोस्रो २०७५ असार १ विनियोजन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४७ दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४८ पहिलो २०७५ बैशाख २० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४९ पहिलो २०७५ बैशाख २० गाँउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५० पहिलो २०७५ बैशाख २० प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५१ पहिलो २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५२ पहिलो २०७५ बैशाख ७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५३ पहिलो २०७५ बैशाख ७ जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५४ पहिलो २०७५ बैशाख ५ प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५५ पहिलो २०७४ चैत्र २९ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५ पारित - प्रमाणित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५६ पहिलो २०७४ चैत्र २९ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्याविधि) विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५७ पहिलो २०७४ बैशाख ४ विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५८ पहिलो २०७४ चैत्र ८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
top