Language: Nepali English

डाउनलोड एप

क्र. स. अधिवेसन दर्ता मिति प्रमाणित मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
दशौं २०७९ असार १ २०७९ असार २० प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
दशौं २०७९ असार १ २०७९ असार २० प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार ३० २०७८ चैत्र १६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ २०७८ असार २७ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ २०७८ असार १६ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७७ फाल्गुन २६ २०७८ भदौ २ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार २६ २०७७ श्रावण १२ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
चौथो २०७५ चैत्र २८ २०७६ असार ४ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
चौथो २०७५ माघ २८ २०७६ असार ४ गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
१० तेस्रो २०७५ फाल्गुन २९ प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ सरकारी
११ तेस्रो २०७६ बैशाख ४ २०७६ बैशाख २५ विपद व्यवस्थापनका ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारी
१२ तेस्रो २०७५ चैत्र २२ २०७५ चैत्र २९ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ सरकारी
१३ पहिलो २०७३ चैत्र २२ २०७४ बैशाख ८ प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ सरकारी
१४ छैटौँ २०७७ असार ३० प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
१५ छैटौँ २०७७ असार १७ प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७७ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
१६ छैटौँ २०७७ असार १ २०७७ असार १८ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
१७ छैटौँ २०७७ असार १ २०७७ असार १८ प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
१८ छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
१९ छैटौँ २०७६ फाल्गुन २ प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
२० छैटौँ २०७७ श्रावण ८ प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२१ छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२२ छैटौँ २०७६ माघ २१ प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२३ पाँचौँ २०७६ माघ २१ प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
२४ चौथो २०७६ श्रावण २२ २०७६ आश्विन १३ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सरकारी
२५ चौथो २०७६ श्रावण १६ २०७६ आश्विन ३ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
२६ चौथो २०७६ भदौ ८ २०७६ आश्विन १ प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
२७ चौथो २०७५ मंसिर ९ २०७६ भदौ २५ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिधेयक, २०७५ सरकारी
२८ चौथो २०७६ आश्विन १८ २०७६ भदौ २३ विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सरकारी
२९ चौथो २०७६ असार २३ २०७६ भदौ १६ प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६ सरकारी
३० चौथो २०७६ असार २९ २०७६ भदौ १२ प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ सरकारी
३१ चौथो २०७६ आश्विन १८ २०७६ भदौ ११ भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
३२ चौथो २०७६ असार २० २०७६ श्रावण २३ प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ सरकारी
३३ चौथो २०७५ फाल्गुन ३ २०७६ श्रावण ८ प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय सरकारी
३४ चौथो २०७६ असार १ २०७६ असार २२ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
३५ चौथो २०७६ असार १ २०७६ असार २२ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
३६ तेस्रो २०७६ बैशाख ५ २०७६ बैशाख १६ वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
३७ तेस्रो २०७५ आश्विन १९ प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
३८ तेस्रो २०७५ असार १८ २०७६ बैशाख १२ प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
३९ तेस्रो २०७५ भदौ २१ २०७६ बैशाख ६ प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४० दोस्रो २०७५ श्रावण १४ २०७५ कार्तिक १४ सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सरकारी
४१ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ २०७५ आश्विन २८ प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४२ दोस्रो २०७५ असार १५ २०७५ कार्तिक २८ प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४३ दोस्रो २०७५ असार २५ २०७५ आश्विन १६ प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
४४ दोस्रो २०७५ बैशाख ७ २०७५ आश्विन ७ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४५ दोस्रो २०७५ श्रावण १३ २०७५ आश्विन ७ प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय सरकारी
४६ दोस्रो २०७५ श्रावण १४ २०७५ आश्विन ९ विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४७ दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ २०७५ भदौ ८ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
४८ दोस्रो २०७५ असार १५ २०७५ भदौ ८ अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
४९ दोस्रो २०७५ असार १ २०७५ असार २० विनियोजन विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
५० दोस्रो २०७५ जेष्ठ २१ २०७५ श्रावण १३ प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५१ पहिलो २०७५ बैशाख २० २०७५ बैशाख ३१ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५२ पहिलो २०७५ बैशाख २० २०७५ बैशाख ३१ गाँउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५३ पहिलो २०७५ बैशाख २० २०७५ बैशाख ३१ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५४ पहिलो २०७५ बैशाख २० २०७५ बैशाख ३१ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५५ पहिलो २०७५ बैशाख ७ २०७५ बैशाख ३१ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५६ पहिलो २०७५ बैशाख ७ २०७५ बैशाख ३१ जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५७ पहिलो २०७५ बैशाख ५ २०७५ बैशाख ३१ प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
५८ पहिलो २०७४ चैत्र २९ २०७५ बैशाख १२ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सरकारी
५९ पहिलो २०७४ चैत्र २९ २०७५ बैशाख १२ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्याविधि) विधेयक, २०७४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
६० पहिलो २०७४ बैशाख ४ २०७५ बैशाख ६ विनियोजन विधेयक, २०७४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
६१ पहिलो २०७४ चैत्र ८ २०७४ चैत्र १९ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
top
gacor88 dominoqq slot ovo slot77 slot777 airbet88 slot terbaru slot777 higgs domino hoki slot 4d slot dana